Home | Chinese | English | Japanese
   
 
      중국–싱가포르 합작  
      지리교통  
      과학적 계획  
      발전환경  
      연락처  
 
HOMEPAGE > 과학적 계획

과학적 계획 科学规划

 

쑤저우공업원구의 행정구역 면적은 288 ㎢이며 그 중에서 중국- 싱가포르합작구 면적이 80㎢이다.

 

 

6개 전환발전중심기지  6个转型发展主阵地

01.독서호과학교육혁신구
02.금계호중앙상업구
03.중신생태과학기술타운
04.종합보세구
05.하이테크산업구-III
06.양청호생태관광리조트단지

 
 
 
 
 
 
중국-싱가포르 합작 | 지리교통 | 과학적 계획 | 발전환경 | 연락처